آموزش پاک کردن کش مرورگر در اینجا وجود دارد: https://www.google.com/search?q=%D8%...B1%DA%AF%D8%B1

همچنین میتوانید فیلم های اموزشی را در اینجا ببینید: https://www.google.com/search?q=%D8%...e=lnms&tbm=vid