سلام
اول از همه بگم اسکل نیسم دروغ سر هم کنم حالا دوست دارید باور کنید دوست ندارید باور نکنید. فوشم ندید چون نه چیزی از من کم میشه نه زیاد. اسمم نیماس اهل کاشانم 190قدمه وزنمم 90و24سالمه.
ماجرا از اونجا شروع شد که با رفیقام رفته بودیم باغ فین پنجشنبه شب بود لب یه تخمه فروشی واساده بودیم که اسمش قدرت هست که پاتقمونه دو سه تا دختر اومدن ماشینشونو کنار ما پارک کردن اومدن پایین صندوق عقب ماشینشو باز کردو قلیونشونو در آوردن یادشون رفته بود پیک نیک بیارن اومدن از ما پیک نیک بگیرن یکی از یکی دیگه خوشگلتر بودن پیکنیکو بهشون دادمو زغالاشونو گذاشتن میخواستم شمارمو به یکیشون بدم که خشگلتر همه بودو آروم تر همه بود قد بلند خوش هیکل سفید چشماش یه رنگ خاصی داشت لبای قلوه ای صورت کشیده دماغ خوش فرم گفتم چیکار کنم چیکار نکنم پیش خودم گفتم دلو میزنم به دریا میرم جلو شمارمو بهش میدم دو حالت داره یا میگیره یانمیگیره قهوه ای میشم
رفتم جلو سلام کردم رو کردم به دختره گفتم راستشو بخواید ازتون خوشم اومده میخوام باهم آشنا بشیم اینم شمارمه خوشحال میشم زنگ بزنید اول جا خورد بعد شمارمو گرفت با ناز گفت حالا ببینم چی میشه اون موقع میخواستم یه چیزی بزنم تو سرش که انقدر کلاس نذاره ولی جلو خودمو گرفتم
خلاصه اونا قلیونشونو کشیدنو رفتن ساعت 2:30شب بود خونه رقیقام نشسته بودیم رک بازی میکردیم که صدا smsگوشیم بلند شد دیدم شماره آشنا نیس نوشته سلام خوبید جواب دادم مرسی شما؟ گفت همونیم که امشب شمارش دادی. گفتم اوکی خوبید و همین چیزا
اسمش ندا بود 22سالش بود. چند روزی اینجوری گذشت میرفتیم بیرون میومدیم تا یه روز باهم رفتیم بیرون تو ماشین مثل اسکلا نشسته بودیمو کاشونو بالا پایین میکردیم کاشون یه پارک داره به نام پارک بام شهر از اونجا کل شهر پیداس بالا ترش یه جاده هست که توشب خیلی باحاله رفتیم اونجا نشسته بودیم که دیدم گوز خانوم سیگار داره روشن میکنه همینطور نگاش کردم سیگارشو روشن کردو تا اومد بکشه ازش گرفتم تو دستم له کردم انداختم بیرون یهو از دهنم پرید حیف ای لبا نیس که باهاشون سیگار میکشی پیش خودم گفتم گند زدی که نگاهش کردم اونم نگاهم کرد نگاهمون توهم گره خورده بود فاصله ی بینمون هی کم میشد تا گرمیه نفساشو رو صورتم حس کردم و آروم لبامو گذاشتم رو لباش همینجور لبا هم دیگرو میخوردیم آروم دستمو بردم رو سینش منتظر جواب منفی بودم ولی ن نگفت از رو لباس میمالیدمشون دکمه های مانتوشو باز کردم زیر مانتوش یه تاپ پوشیده بود تاپشو دادم زیر سینش سینشو از سوتینش در آوردم شروع کردم به مالیدنشو خوردنشون نفساش تند شده بود بهش گفتم بریم صندلی عقب اونم موافقت کرد رفتیم عقب مانتوشو با تاپشو در آوردم از رو شلوار کسشو میمالیدم دستمو کردم زیر شلوارش کسش خیس خیس بود شلوارشو دادم پایین توتاریکی کسش برق میزدمالیدمش چون جا نبود نتونستم بخورمش بع شلوارمو دادم پایینکرمو با دستش میمالید بعد شروعکرد به ساک زدن دیگه صبر نداشتم بلندش کردم گفتم بشین رو کیرم یکم کیرمو و سوراخ کونشو تف مالیدم اول هی میگفت درد داره ولی آروم آروم توش کردم داش اشکش میومد که یکم صبر کردم تا آروم بشه بعد شروع کردم تلمبه زدن تا آبم اومد همشو ریختم تو کونش خودمونو تمیز کردیم رفتیم خونه
الانم میخوام برای عید سال 94بهش پیشنهاد ازدواج بدم چون عاشقشم. امیدوارم خوشتون اومده باشه.
پایان

نوشته: نیما